Kurs walutowy to wartość waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by zakupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności krajowych producentów, bowiem czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na wzrost inflacji (droższe stają się dobra importowane). Do tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, motywuje inne kraje, które są istotnymi partnerami w handlu, do zrealizowania dewaluacji w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko pogorszenia siły nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby towarów i usług, które da się zakupić za konkretną kwotę. Z reguły jest ona wynikiem inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się zmniejszeniem ceny określonej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost wartości towaru bądź uslugi. Termin stosowany szczególnie w odniesieniu do podniesienia ceny waluty lokalnej do waluty zagranicznej w systemie niestabilnych wartości walut (będzie on on normowany poprzez rynek). Oznacza podniesienie siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie konsekwencją deflacji. W systemie stałego kursu walutowego przyrost wartości waluty krajowej zwie się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji staje się wzrost siły nabywczej waluty krajowej, spadek kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego a także osłabienie presji inflacyjnej na skutek spadku cen dóbr z importu. Przykre efekty aprecjacji to osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu a także wzrost kosztów pracy w relacji do wartości pracy w innych krajach.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.